Governance Of Oshwal Education Trust

Trustee's

Shri Kantilal Lakhamshi Haria
Chairman
Mumbai
Shri Ramniklal Keshavji Shah
Managing Trustee
Jamnagar
Shri Chandulal Raichand Shah
Hon. Secretary
Jamnagar
Shri Jayantilal Lakhamshi Haria
Trustee
Jamnagar
Shri Mohanbhai Gosar Gosrani
Trustee
Mumbai
Shri Shantilal D. Nagda
Trustee
Mumbai
Shri Keshavji Meghji Gosrani
Trustee
Thane
Shri Manishbhai Kantilal Haria
Trustee
Mumbai
Shri Bhartesh K. Shah
Trustee
Jamnagar
Smt. Alkaben J. Maru
Trustee
Shri Ramesh Kesavji Shah
Trustee

Donors

Shri Lakhamshi Govindji Haria
Shri Gosarbhai Hansrajbhai Gosrani
Smt. Prabhaben Lakhamshi Haria
Shri Jayantilal Lakhamshi Haria
Shri Mohanbhai Gosar Gosrani
Shri Dharamshibhai Devarajbhai Nagda
Smt. Chandramaniben
Zaverchand Meghji Gosrani
Shri Bhagwanji
Kachra Shah
Shri Jaysukhlal
Vadhar
Smt. Kasturben
Dharamshibhai Nagda
Smt. Jasodaben
Nathalal Virpar
Shri Keshavji
Bharmal Sumariya
Shri Nathalal Virpar Shah
Smt. Pushpaben Keshavlal Sumaria
Shri Zaverchand Mulchand Shah

Email

Let's advance together.

Email Us

Facebook

Like our page and send us message directly from our Facebook page.

Like Our Page

Linked In

Join us on Linked in

Join Us